Iai

 Iai Forms 

SEITEI IAI  
1 Mae  前  まえ
2 Ushiro  後ろ  うしろ
3 Uke Nagashi  受け流し  うけながし
4  Tsuka Ate  柄当て  つかあて
5 Kessa Giri  袈裟切り  けさぎり
6 Morote Tsuki  諸手突き  もろてつき
7 Sampou Giri  三方切り  さんぽうぎり
8 Gamen Ate  顔面当て  がんめんあて
9 Soete Tsuki  添え手突き  そえてつき
10 Shihou Giri  四方切り  しほうぎり
11 Sou Giri  総切り   そうぎり
12 Nuki Uchi  抜き打ち  ぬきうち
SHODEN IAI  
1 Sho Hattou  初発刀  しょはっとう
2 Satou  左刀  さとう
3 Utou  右刀  うとう
4 Ataritou  当刀  あたりとう
5 Inyoushintai  陰陽進退  いんようしんたい
6 Ryuutou  流刀  りゅうとう
7 Juntou  順刀  じゅんとう
8 Gyakutou  逆刀  ぎゃくとう
9 Seichutou  勢中刀  せいちゅうとう
10 Korantou  虎乱刀  こらんとう
11 Inyoshintai (kae Waza)  逆手陰陽進退  ぎゃくていんようしんたい
12 Nuki Uchi  抜打  ぬきうち

CHUDEN IAI  
1 Yokogumo    
2 Toraissoku    
3 Inazuma    
4 Ukigumo    
5 Yamaoroshi    
6 Iwanami    
7 Urokogaeshi    
8 Namigaeshi    
9 Tahi Otoshi    
10 Batto    
  Hayanuki   1-2-3- (move 6) -4-5-7-8-9-10

OKUDEN IAI SUWARI WAZA  
1 Kasumi    
2 Sune Gakoi    
3 Shi Ho Giri    
4 Tozume    
5 Towaki    
6 Tanashita    
7 Ryozume    
8 Tora Bashri    

OKUDEN IAI TACHI WAZA  
1 Yukizure    
2 Tsure Dachi    
3 Somakuri    
4 Sodome    
5 Shinobu    
6 Yuki Chigai    
7 Sode Suri Gaeshi    
8 Mon Iri    
9 Kabezoe    
10 Uke Nagashi    
11 Itoma Goi    

TACHI NO KURAI IAI  
1 Deai    
2 Tsuki Komi    
3 Uke Nagashi    
4 Uke Iri Komi    
5 Tsuki Kagai Kage    
6 Sui Getsu To    
7 Doku Myo Ken    
8 Zetsu Myo Ken    
9 Shin Myo Ken    
10a Uchi Komi    
10b Uchi Komi    
10c Uchi Komi